Categorias
Relacionados

د کوس نہ پہ دی طریقہ پہ آسانی سہ منی اباسئ | جنسی معلومات| د کوروالے کول |


Assinar blog por e-mail

Digite seu endereço de e-mail para assinar este blog e receber notificações de novas publicações por e-mail.

Acesse: CriarApps.com
Saiba Mais Sobre: بازی سکسی



پشتو جنسی معلومات از خوش آمدید نور
د شرمگاہ نہ منی اباسئ پہ دی طریقہ پہ آسانی سہ او خزہ انزال تہ ورسوئ
د کوروالی کولو اندازہ سومرہ وی پہ یوہ ھفتہ کی
#جنسی #معلومات
او دا شان د نورو وڈیو گانو لپارہ زمونگ چینل سبسکرائب کڑئ مننہ


Hashtags: #کوس #نہ #پہ #دی #طریقہ #پہ #آسانی #سہ #منی #اباسئ #جنسی #معلومات #کوروالے #کول

Autor ID: UCrBgWe5VA0qFvaLgFD1c0JA

Autor: پشتو جنسی معلومات

Por favor, preencha os campos obrigatórios.

Categorias
Relacionados

فیلم های صحنه دار مثبت 18 داستان جذاب رابطه جنسی با فامیل ماجرای مناسب بزرگسالان 📛


Assinar blog por e-mail

Digite seu endereço de e-mail para assinar este blog e receber notificações de novas publicações por e-mail.

Acesse: CriarApps.com
Saiba Mais Sobre: بازی سکسی



💓💓💓با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید دمتون گرم 💓💓💓
اینستاگرام من: https://www.instagram.com/hooman_piccoo
دیسکورد من:https://discord.gg/juAfPtJ6te

#داستان
#ماجرا
#فیلم
#pixtori

Film Kotah فیلم های صحنه دار مثبت 18 داستان جذاب رابطه جنسی با فامیل ماجرای مناسب بزرگسالان 📛

hooman_piccoo
💓💓💓
💓💓
💓


Hashtags: #فیلم #های #صحنه #دار #مثبت #داستان #جذاب #رابطه #جنسی #با #فامیل #ماجرای #مناسب #بزرگسالان

Autor ID: UCYe_aZMPraE3060I9L_qLuQ

Autor: pixtori

Por favor, preencha os campos obrigatórios.

Categorias
Relacionados

حشری ترین و سکسی ترین دختر دنیا روزی چند تا رابطه جنسی داره معتاد سکس 😱👙


Assinar blog por e-mail

Digite seu endereço de e-mail para assinar este blog e receber notificações de novas publicações por e-mail.

Acesse: CriarApps.com
Saiba Mais Sobre: بازی سکسی



ببینید … ترین دختردنیا روزی چند تا رابطه ی خاک بر سری داره!؟ معتاده این کاره 😱👙
داستان اینکاره ترین دختر دنیا
داستان باورنکردنی از دختری که چیزی از احساس نمیفهمه و فقط اعتیاد به اون کار داره
شرط بندی میکنه که تو قطار با چند نفر رابطه برقرار کنه 😐

سابسکرایب و لایک یادتون نره
فارسی تی وی
FARSI TV 🎬
#خاک_بر_سری #داغترین #رابطه


Hashtags: #حشری #ترین #سکسی #ترین #دختر #دنیا #روزی #چند #تا #رابطه #جنسی #داره #معتاد #سکس

Autor ID: UC9t1qC-V1cx3K_TkaYq8edg

Autor: FARSI TV

Por favor, preencha os campos obrigatórios.

Categorias
Relacionados

شخصیت جنسی زنان : رابطه جنسی زنان و مردان،شناخت جنسی زن و ویژگی های جنسی زن ها{هویت جنسی زنان}


Assinar blog por e-mail

Digite seu endereço de e-mail para assinar este blog e receber notificações de novas publicações por e-mail.

Acesse: CriarApps.com
Saiba Mais Sobre: بازی سکسی



شخصیت جنسی زنان در جامعه : رابطه جنسی زنان و مردان،شناخت جنسی زن و ویژگی های جنسی زن ها{هویت جنسی زنان}
آیا همه زن ها سکسی هستند؟

منظور از هویت جنسی زن چیست؟

بخشی از کتاب صوتی زن شناسی
قسمت 4
هویت جنسی:

ھویت جنسی بارزترین و محسوس ترین و مقبولترین ھویت زن محسوب شده است
و گوئی کھ مثل ھر چی
دیگری تمامیّت ماھیّت پنھانِ زن در موجودیّت فیزیکی اش عیان شده است
بر اساس این حقیقت کلّی کھ ھر
چیزی کھ ھست مظھر کامل آن چیزی است کھ پنھان است و باید باشد پس ھست
بنابر این بھتر است از
ویژگیھای ظاھری و جسمانی زن آغاز کنیم
گرچھ بواسطۀ اتّکاء بر این تمایز او نسبت بھ مرد بھ تمایز و
تفا ِ وت ھویّ ِت زن از مرد می رسیم و نه به ھویت کلّیِ زن .
ولی این تمایز ضروری است زیرا ھویّت زن و
مرد در رابطھ با ھمدیگر است کھ ھمواره مورد اندیشھ بوده است .
گرچه وجوه مشترک زن و مرد معمولاً
سئوال برانگیز نیست ولی اتّفاقاً بر طبق تجربھ و معرفت بنیادھای ھویّت انسانیِ زن و مرد
درست در
وجوھی خوابیده است کھ چون مشترک است سھل و ممتنع گردیده و درک نمی شود
اساس ساختار فیزیکیِ پنھان و آشکار زن و مرد یکسان است زن و مرد ھر دو ، دو چشم دارند و دو گوش
و دو دست و دو پا و یک قلب و یک ریھ و یک معده و دو کلیھ و … . و نیز بھ لحاظ نیازھای بنیادی و
غرایز یکسان ھستند : نیاز بھ خوردن ، بھ خوابیدن ، بھ بازی و تفریح ، بھ ھمخوابگی و … . و نیز صفت
ھای بنیادیِ یکسانی دارند : کفر، ایمان، تکبّر، صدق، ریا، تواضع، ایثار، ظلم، پوچی، رنج، شادی، امید،
افسردگی، بیماری و مرگ .
و ّ اما مھمترین و بارزترین ویژگی جسمانی زن نسبت بھ مرد ھمانا پائین تنھ و ارگان جنسی است .
و اینجا
کارخانۀ فیزیولوژیکیِ ھویِت زنانه است کھ منشأ و علّت روحی و روانی این ھویّ ِت خاص نیز می باشد .
زن
نه تنها فقط به لحاظ فیزیک جنسی بلکه به لحاظ روانی نیز سوراخی است که مرد بر آن وارد می شود
و
ھمچون خلأیی می باشد کهبواسطۀ مرد پُر می شود و مرد در این پر کردن است که از خود خالی می شود
ھم
بھ لحاظ سکسی و ھم بھ لحاظ روانی و ھم بھ لحاظ فیزیکی کھ در جریان خروج اسپرم رخ می دھد
در این
جریان زن یک گیرنده است و مرد ھم دھنده
و این ھمان عرصه ای است که در زن و مرد ھر یک بھ نوعی
ھویّت پدید می آید که زن در گرفتن و پذیرفتن است
که این ھویّت را آغاز می کند کھ ھویت مادرانھ نیز از
ھمین جا سرچشمھ می گیرد و مرد ھم در دادن است
در اینجا زن در حکم میزبان است و مرد ھم میهمان
زن یا بواسطۀ دعوت چنین میھمانی را می پذیرد و یا بواسطۀ ریا و مکر و یا با اکراه و یا حتی مورد تجاوز
قرار می گیرد
حتی به واسطۀ شوھرش .
در ھر یک از این وضعیّت ھا ھویت خا ّصی درگیر است و کیفیت
خا ّصی از ھویّ ِت کلی زنانھ در رابطۀ با مرد مولّد یکی از انواع روابط زناشوئی می شود .
زن یا نسبت بھ مرد میل جنسی دارد و یا ندارد
زن یا با میل قلبی با شوھرش نزدیکی می کند و یا فقط از
روی وظیفھ و یا بی میلی تا حدّی است کھ حتی بھ این وظیفھ نیز تن در نمی دھد .
شاید در این سه وضعیّت
بتوان به سه نوع ھویِت کلّی از زن پی برد و یا این سه وضعیّت را منشأ سه نوع ھویّت دانست .
البتّه حالات
بینابینیِ دیگری نیز وجود دارد مثلاً آن وضعیّتی که زن به شوھرش واقعاً میل جنسی دارد ولی این میل را
مخفی می کند
و اگر ھم شوھر رجوع کند یا تن درنمی دھد و یا با منّت چنین می کند .
بدون تردید زن به لحاظ خلقت و ساختار منحصر به فرد فیزیکی و جنسی اش می باشد که زن است
و خواه
ناخواه و آگاه و ناآگاه ذاتاً بواسطۀ چنین موجودیّتی مفتخر است
ولی این فخر وجودیش که حجت و ھویت
وجود اوست و ھمۀ صفات و حالات و حسن ھای زنانگی در ظاھر و باطنش برخواستھ از ھمین ھویت جنسی
او می باشد
به کار و زحمت وی بدست نیامده است
و ارادۀ شخصیِ وی نیز کمترین دخالتی در این امر
نداشتھ است بلکھ یک وضعیّت داده شده از طرف خدا و یا طبیعت است
و لذا ّحق ھیچ سوء استفاده بر اساس
خواسته ھای نفسانیِ خویش از این وضعیِت خویش ندارد
مثل اینست کھ کسی بخواھد آب و ھوا را بھ
دیگران بفروشد
کما اینکھ امروزه چنین تجارتی نیز پدید آمده است
علاوه بر این زن می داند که ھویت ذاتی
زنانگی او فقط در رابطۀ با مرد است کھ رخ می نماید
و قدر می یابد ولی زن حق ندارد که این قدر را قیمت
نهد زیرا این قیمت گذاری بتدریج او را از این قدر ساقط میکند

#شخصیت_جنسی_زنان
#شخصیت_جنسی_زن
#ویژگی_های_جنسی_زنان
#شناخت_جنسی_زن


Hashtags: #شخصیت #جنسی #زنان #رابطه #جنسی #زنان #مردانشناخت #جنسی #زن #ویژگی #های #جنسی #زن #هاهویت #جنسی #زنان

Autor ID: UCiRBSXMdWqeolOiE6m76SXg

Autor: عشق ، شفای همه درد ها (عشق , شهوت و رابطه جنسی!)

Por favor, preencha os campos obrigatórios.

Categorias
Relacionados

عشق ممنوعه به دختر بچه ای که فقط سکس و پول میخواد 💋👠


Assinar blog por e-mail

Digite seu endereço de e-mail para assinar este blog e receber notificações de novas publicações por e-mail.

Acesse: CriarApps.com
Saiba Mais Sobre: بازی سکسی



عشق ممنوعه به دختر بچه ای که فقط سکس و پول میخواد 💋👠
اون فقط پونزده سالشه اما خرابیه برا خودش
یکی از تاثیرگذارترین فیلمایی که تا حالا دیدم
اسم این فیلم (عاشق) محصول 1992 هست
سابسکرایب و زنگوله رو بزنید چیزی نمونده هزارتایی بشیم
FARSI TV 🎬
#دختر #سکسی #عشق #سینما #عاشقانه


Hashtags: #عشق #ممنوعه #به #دختر #بچه #ای #که #فقط #سکس #پول #میخواد

Autor ID: UC9t1qC-V1cx3K_TkaYq8edg

Autor: FARSI TV

Por favor, preencha os campos obrigatórios.

Categorias
Relacionados

قسمت دوم شعر طنز سکسی «عارف‌نامه» اثر ایرج‌میرزا


Assinar blog por e-mail

Digite seu endereço de e-mail para assinar este blog e receber notificações de novas publicações por e-mail.

Acesse: CriarApps.com
Saiba Mais Sobre: بازی سکسی



در این قسمت ایرج‌میرزا از مزایای کوس در برابر کون صحبت می‌کند و عارف را نصیحت می‌کند که این‌قدر دنبال بچه بازی نباشد!

در این کانال شعرهای هجو و هزل و سکسی قرار خواهیم داد. جنبه داشته باشید و با صدای کم گوش کنید. بهترین شعرهای سکسی و جنسی را در سس شعر بخوانید.

#شعر_طنز #شعر_خنده_دار #شعر_سکسی #مثنوی_سکسی #همجنس_بازی #کوس #کون #سکسی #هزلیات #هزل #هجو #هجویات #طنز #خنده_دار #بامزه #جنجالی #ایرج_میرزا #عارف_قزوینی #قزوین


Hashtags: #قسمت #دوم #شعر #طنز #سکسی #عارفنامه #اثر #ایرجمیرزا

Autor ID: UCO4rAkzLzmn2szSPgrt8xkg

Autor: سس شعر

Por favor, preencha os campos obrigatórios.

Categorias
Relacionados

حد رابطه دختر و پسر، صیغه ، فحش‌های جنسی و ذهن سکسی ایرانیان – دکتر هلاکویی


Assinar blog por e-mail

Digite seu endereço de e-mail para assinar este blog e receber notificações de novas publicações por e-mail.

Acesse: CriarApps.com
Saiba Mais Sobre: بازی سکسی



در کانال یوتیوب روشنفکری عضو شوید – از ویدئوهای منتخب زیر نیز استفاده نمایید
سلسله مراتب نیازهای انسان چیست؟ آیا نیازهای شما برآورده شده است؟
https://www.youtube.com/watch?v=shsI1J0pBGM
سکس و زندگی +18(بخش آخر) – چگونه میتوان زنان را برای رابطه جنسی آماده کرد؟
https://www.youtube.com/watch?v=PDA-DZs4l1s
سکس و زندگی +18 (قسمت دوم) : سکس با فاحشه، خود ارضایی، رابطه سکس و طول عمر
https://www.youtube.com/watch?v=RCLNZP9UiJ0
سکس و زندگی (قسمت اول) انسان غریزه جنسی ندارد! چرا باید حتما سکس داشته باشیم؟ -دکتر فرهنگ هلاکوئی
https://www.youtube.com/watch?v=wkB-PUfkgA4
بحث روح ( قسمت اول) تفاوت روح با روان چیست؟ – آیا روح وجود دارد؟
https://www.youtube.com/watch?v=XzU3WK8F4v4
سخنان تکان دهنده دکتر فرهنگ هلاکویی درباره عقده های سکسی جامعه ایران و تفاوت آن با غرب
https://www.youtube.com/watch?v=SvyXfUuWPB4
چرا ایرانی ها انقدر فحاشی میکنند و کلمات ناسزا زیاد دارند؟ – فرهنگ هلاکوئی
https://www.youtube.com/watch?v=-bh6D74eigA
آیا ماه تولد بر شخصیت انسان نقش دارد؟ – سخنان بسیار شنیدنی و مهم دکتر فرهنگ هلاکویی
https://www.youtube.com/watch?v=Qv-GqurR2Ps
چگونه میتوانیم عقل و شعور را در خود رشد و پرورش دهیم؟ (راه های افزایش عقل و درک) دکتر هلاکویی
https://www.youtube.com/watch?v=ZByXifNlrXs
بزرگترین بدبختی و مشکل روانی اکثریت مردم ایران چیست؟ – حتما کلیک کنید – دکتر هلاکویی
https://www.youtube.com/watch?v=u1EI9qh_SCo
چرا ایرانی ها انقدر فحاشی میکنند و کلمات ناسزای زیادی دارند؟ – فرهنگ هلاکوئی
https://www.youtube.com/watch?v=-bh6D74eigA
دکتر فرهنگ هلاکوئی: خالکوبی چیست؟ مد یا جنون اجتماعی !؟
https://www.youtube.com/watch?v=pU4Q-eN8ZQA
نماز و آل عبا کمکی نکرد اما عیسی مسیح شفا داد ! – گفتگوی جنجالی با یک زن مرتد
https://www.youtube.com/watch?v=lgI1w0nUaVk
نقشه ای در کار جهان نیست و سرنوشت و تقدیر وجود ندارد! – فرهنگی هلاکویی
https://www.youtube.com/watch?v=eks_efqoSkI
دکتر فرهنگ هلاکوئی: وقتی مذهب سکسی میشود و سکس مذهبی !
https://www.youtube.com/watch?v=stUGxDFNvZM
دکتر فرهنگ هلاکوئی: خالکوبی چیست؟ مد یا جنون اجتماعی !؟
https://www.youtube.com/watch?v=pU4Q-eN8ZQA
انقلاب جنسی و آزادی های سکسی در غرب چگونه به وجود آمد؟
https://www.youtube.com/watch?v=WsXSZmzmmMA
رابطه جنسی آزاد از منظر دین و حقوق بشر چگونه است؟
https://www.youtube.com/watch?v=iEp6sd9jdBQ
چرا ایرانی ها انقدر فحاشی میکنند و کلمات ناسزای زیادی دارند؟ – فرهنگ هلاکوئی
https://www.youtube.com/watch?v=-bh6D74eigA

پنج توصیه ی آموزنده استاد مصطفی ملکیان به جوانان
https://www.youtube.com/watch?v=t-wIsk3roto
نظر عبدالکریم سروش درباره حجاب : بی حجابی هم پسندیده است
https://www.youtube.com/watch?v=L8bPHgH6vKs
چگونه به بهشت برویم و تا ابد در آنجا باشیم؟ – عبدالکریم سروش
https://www.youtube.com/watch?v=3due6i7xr7A
چه اموری ما را یاد خدا می اندازد؟، آیت الله واقعی کیست؟ – مصطفی ملکیان
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=PDDayqLemNc
بهترین روش سلوک معنوی و کمال انسان چیست؟ – عبدالکریم سروش
https://www.youtube.com/watch?v=cI05zObGFys
محسن کدیور:حجاب اجباری خلاف اسلام و شرع است
https://www.youtube.com/watch?v=exaIvJPGWic
عبدالکریم سروش: طب اسلامی وجود ندارد – همراه با ویدئوهای خنده دار از ادعاهای یک آخوند
https://www.youtube.com/watch?v=g7s7U1rL3AM
نماز و آل عبا کمکی نکرد اما عیسی مسیح شفا داد ! – گفتگوی جنجالی یک زن از اسلام برگشته
https://www.youtube.com/watch?v=lgI1w0nUaVk
محسن کدیور: آیا خواندن آیات قرآن و شرکت در عزاداری ها ثواب دارد؟
https://www.youtube.com/watch?v=aPdpDzXXDb8
چه اموری ما را یاد خدا می اندازد؟، آیت الله واقعی کیست؟ – مصطفی ملکیان
https://www.youtube.com/watch?v=PDDayqLemNc
عبدالکریم سروش: آزادی به چه درد حکومت های استبدادی مثل جمهوری اسلامی میخورد؟
https://www.youtube.com/watch?v=4vmAP4YXYgM
عبدالکریم سروش: حسین بالاتر ازعیسی؟ – تفاوت امام حسین و عیسی مسیح در لحظه مرگ
https://www.youtube.com/watch?v=C8nKUxaQL5c
ماجرای حمله مسعود ده نمکی و انصار حزب ا… به عبدالکریم سروش به قصد کشت !
https://www.youtube.com/watch?v=UXfgsmM937Q
عبدالکریم سروش: خداوند مانند انسان دلسوزی و رحم و مروت ندارد !
https://www.youtube.com/watch?v=IVsTpVDgvgk
عبدالکریم سروش: فقیهان بر خلاف دین و قرآن عمل میکنند!
https://www.youtube.com/watch?v=zg1S7dnnIzo
عبدالکریم سروش: جامعه غربی اخلاقی تر است یا جامعه اسلامی؟ تفاوت کجاست؟
https://www.youtube.com/watch?v=buuTmw2OS7Y
اعتراف جنجالی صادق زیباکلام : ولایت فقیه یک نظریه من درآوردی است !
https://www.youtube.com/watch?v=2UjKRcVx4Cs
عبدالکریم سروش: آیا چیزی به نام حقوق بشر اسلامی وجود دارد !؟
https://www.youtube.com/watch?v=b_q5QMoTc10
عبدالعلی بازرگان: دین مورد قبول نزد خدا فقط اسلام است !
https://www.youtube.com/watch?v=jJZz_pTywac
عبدالکریم سروش: چگونه میتوان به کمال رسید؟ بهترین امر اخلاقی چیست؟
https://www.youtube.com/watch?v=Ayuq72OAd8E
عبدالکریم سروش: جمهوری اسلامی اصلا یک حکومت دینی نیست
https://www.youtube.com/watch?v=vpPouW1p89s
عبدالکریم سروش: شرط مشروعیت حکومت در چیست؟
https://www.youtube.com/watch?v=YE66ewwT5dM
عبدالکریم سروش: خرافات و کاسبی های مراجع تقلید و سیاستمداران از موضوع امام زمان
https://www.youtube.com/watch?v=KGvDvtt-jxE
#فرهنگ_هلاکویی
#یوتیوب_روشنفکری
#رابطه_جنسی


Hashtags: #حد #رابطه #دختر #پسر #صیغه #فحشهای #جنسی #ذهن #سکسی #ایرانیان #دکتر #هلاکویی

Autor ID: UCFc_GMovRqROmQnOdJ50k0Q

Autor: روشنفکری

Por favor, preencha os campos obrigatórios.

Categorias
Relacionados

Dr Holakouee , دکتر هلاکویی، شوهرم برام نه شریک مالی هست نه شریک عاطفی نه شریک جنسی! حسی بهش ندارم!


Assinar blog por e-mail

Digite seu endereço de e-mail para assinar este blog e receber notificações de novas publicações por e-mail.

Acesse: CriarApps.com
Saiba Mais Sobre: بازی سکسی



خانم سی ساله از ایران، فرزند آخر از ۲ تا، علوم آزمایشگاهی خوندند و شاغل هستند.

ده ساله ازدواج کردند و آقا ۱۰ سال از خانم بزرگتر هستند. یک دختر ۶ ساله دارند.

از اول ازدواج، آقا هیچ کشش جنسی به خانم نداشتند و حتی برای حمام کردن به منزل مادرشون می رفتند.

وقتی خانم اعتراض می کردند، آقا بهانه های مختلفی می آوردند از جمله اینکه زندگی که فقط سکس نیست، دنبال هواهای نفسانی نباش، آرایش برام نکردی و …

چهار سال زندگی به همین منوال گذشته و خانم فکر میکرده باید زندگی کند! آقا در برابر آزمایش بسیار مخالفت میکردند!

خانم پیش مشاور رفته و گفته بچه دار بشید، خانم یک بار رابطخ جنشی داشتند و دختردار شدند! الان خانم ۴ ساله که با دخترشون منزل مادر هستند و همه هزینه ها با خودشون است! ماه پیش خانم برای جدایی اقدام کردند اما آقا اظهار پشیمانی و نادانی کرده و گفته به دکتر میروم اما خانم دیگر به او حسی ندارد!

خانم نگران دخترشون هستند و یکبار هم خودارضایی آقا رو با فیلم پورن دیده اند! خانم در مورد تصمیم به جدایی مردد هستند!

آقا از اول زندگی اتاق خوابش رو جدا کرده و گفته دستت به من میخورد خوابم به هم میریزد!

#رابطه
#جدایی
#سکس
#فریبکاری
#دروغگویی

برای حمایت از این کانال، لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و لطفا برنامه رو لایک کنید. در صورت تمایل نظراتتون رو هم با ما به اشتراک بگذارید.


Hashtags: #Holakouee #دکتر #هلاکویی #شوهرم #برام #نه #شریک #مالی #هست #نه #شریک #عاطفی #نه #شریک #جنسی #حسی #بهش #ندارم

Autor ID: UCPuKFoFdKMfxCP8Mn0kjFxQ

Autor: Dr Holakouee Talks

Por favor, preencha os campos obrigatórios.

Categorias
Relacionados

Dr Holakouee , دکتر هلاکویی، رابطه جنسی زیاد داشتم ولی رابطه احساسی نه، در ۵۰ سالگی مجردم!


Assinar blog por e-mail

Digite seu endereço de e-mail para assinar este blog e receber notificações de novas publicações por e-mail.

Acesse: CriarApps.com
Saiba Mais Sobre: بازی سکسی



لطفا کانال ما را سابسکرایب نمایید.

#دکتر_هلاکویی
#Dr_Holakouee
#روانشناسی
#مشاوره
#سلامت_روان


Hashtags: #Holakouee #دکتر #هلاکویی #رابطه #جنسی #زیاد #داشتم #ولی #رابطه #احساسی #نه #در #۵۰ #سالگی #مجردم

Autor ID: UCPuKFoFdKMfxCP8Mn0kjFxQ

Autor: Dr Holakouee Talks

Por favor, preencha os campos obrigatórios.

Categorias
Relacionados

Dr Holakouee , دکتر هلاکویی، رابطه جنسی با شوهرم ندارم! زندگیم رو از خانواده ام مخفی کردم!


Assinar blog por e-mail

Digite seu endereço de e-mail para assinar este blog e receber notificações de novas publicações por e-mail.

Acesse: CriarApps.com
Saiba Mais Sobre: بازی سکسی



لطفا کانال ما را سابسکرایب نمایید.

#دکتر_هلاکویی
#Dr_Holakouee
#روانشناسی
#مشاوره
#سلامت_روان


Hashtags: #Holakouee #دکتر #هلاکویی #رابطه #جنسی #با #شوهرم #ندارم #زندگیم #رو #از #خانواده #ام #مخفی #کردم

Autor ID: UCPuKFoFdKMfxCP8Mn0kjFxQ

Autor: Dr Holakouee Talks

Por favor, preencha os campos obrigatórios.