Categorias
Relacionados

شخصیت جنسی زنان : رابطه جنسی زنان و مردان،شناخت جنسی زن و ویژگی های جنسی زن ها{هویت جنسی زنان}


Assinar blog por e-mail

Digite seu endereço de e-mail para assinar este blog e receber notificações de novas publicações por e-mail.

Acesse: CriarApps.com
Saiba Mais Sobre: بازی سکسیشخصیت جنسی زنان در جامعه : رابطه جنسی زنان و مردان،شناخت جنسی زن و ویژگی های جنسی زن ها{هویت جنسی زنان}
آیا همه زن ها سکسی هستند؟

منظور از هویت جنسی زن چیست؟

بخشی از کتاب صوتی زن شناسی
قسمت 4
هویت جنسی:

ھویت جنسی بارزترین و محسوس ترین و مقبولترین ھویت زن محسوب شده است
و گوئی کھ مثل ھر چی
دیگری تمامیّت ماھیّت پنھانِ زن در موجودیّت فیزیکی اش عیان شده است
بر اساس این حقیقت کلّی کھ ھر
چیزی کھ ھست مظھر کامل آن چیزی است کھ پنھان است و باید باشد پس ھست
بنابر این بھتر است از
ویژگیھای ظاھری و جسمانی زن آغاز کنیم
گرچھ بواسطۀ اتّکاء بر این تمایز او نسبت بھ مرد بھ تمایز و
تفا ِ وت ھویّ ِت زن از مرد می رسیم و نه به ھویت کلّیِ زن .
ولی این تمایز ضروری است زیرا ھویّت زن و
مرد در رابطھ با ھمدیگر است کھ ھمواره مورد اندیشھ بوده است .
گرچه وجوه مشترک زن و مرد معمولاً
سئوال برانگیز نیست ولی اتّفاقاً بر طبق تجربھ و معرفت بنیادھای ھویّت انسانیِ زن و مرد
درست در
وجوھی خوابیده است کھ چون مشترک است سھل و ممتنع گردیده و درک نمی شود
اساس ساختار فیزیکیِ پنھان و آشکار زن و مرد یکسان است زن و مرد ھر دو ، دو چشم دارند و دو گوش
و دو دست و دو پا و یک قلب و یک ریھ و یک معده و دو کلیھ و … . و نیز بھ لحاظ نیازھای بنیادی و
غرایز یکسان ھستند : نیاز بھ خوردن ، بھ خوابیدن ، بھ بازی و تفریح ، بھ ھمخوابگی و … . و نیز صفت
ھای بنیادیِ یکسانی دارند : کفر، ایمان، تکبّر، صدق، ریا، تواضع، ایثار، ظلم، پوچی، رنج، شادی، امید،
افسردگی، بیماری و مرگ .
و ّ اما مھمترین و بارزترین ویژگی جسمانی زن نسبت بھ مرد ھمانا پائین تنھ و ارگان جنسی است .
و اینجا
کارخانۀ فیزیولوژیکیِ ھویِت زنانه است کھ منشأ و علّت روحی و روانی این ھویّ ِت خاص نیز می باشد .
زن
نه تنها فقط به لحاظ فیزیک جنسی بلکه به لحاظ روانی نیز سوراخی است که مرد بر آن وارد می شود
و
ھمچون خلأیی می باشد کهبواسطۀ مرد پُر می شود و مرد در این پر کردن است که از خود خالی می شود
ھم
بھ لحاظ سکسی و ھم بھ لحاظ روانی و ھم بھ لحاظ فیزیکی کھ در جریان خروج اسپرم رخ می دھد
در این
جریان زن یک گیرنده است و مرد ھم دھنده
و این ھمان عرصه ای است که در زن و مرد ھر یک بھ نوعی
ھویّت پدید می آید که زن در گرفتن و پذیرفتن است
که این ھویّت را آغاز می کند کھ ھویت مادرانھ نیز از
ھمین جا سرچشمھ می گیرد و مرد ھم در دادن است
در اینجا زن در حکم میزبان است و مرد ھم میهمان
زن یا بواسطۀ دعوت چنین میھمانی را می پذیرد و یا بواسطۀ ریا و مکر و یا با اکراه و یا حتی مورد تجاوز
قرار می گیرد
حتی به واسطۀ شوھرش .
در ھر یک از این وضعیّت ھا ھویت خا ّصی درگیر است و کیفیت
خا ّصی از ھویّ ِت کلی زنانھ در رابطۀ با مرد مولّد یکی از انواع روابط زناشوئی می شود .
زن یا نسبت بھ مرد میل جنسی دارد و یا ندارد
زن یا با میل قلبی با شوھرش نزدیکی می کند و یا فقط از
روی وظیفھ و یا بی میلی تا حدّی است کھ حتی بھ این وظیفھ نیز تن در نمی دھد .
شاید در این سه وضعیّت
بتوان به سه نوع ھویِت کلّی از زن پی برد و یا این سه وضعیّت را منشأ سه نوع ھویّت دانست .
البتّه حالات
بینابینیِ دیگری نیز وجود دارد مثلاً آن وضعیّتی که زن به شوھرش واقعاً میل جنسی دارد ولی این میل را
مخفی می کند
و اگر ھم شوھر رجوع کند یا تن درنمی دھد و یا با منّت چنین می کند .
بدون تردید زن به لحاظ خلقت و ساختار منحصر به فرد فیزیکی و جنسی اش می باشد که زن است
و خواه
ناخواه و آگاه و ناآگاه ذاتاً بواسطۀ چنین موجودیّتی مفتخر است
ولی این فخر وجودیش که حجت و ھویت
وجود اوست و ھمۀ صفات و حالات و حسن ھای زنانگی در ظاھر و باطنش برخواستھ از ھمین ھویت جنسی
او می باشد
به کار و زحمت وی بدست نیامده است
و ارادۀ شخصیِ وی نیز کمترین دخالتی در این امر
نداشتھ است بلکھ یک وضعیّت داده شده از طرف خدا و یا طبیعت است
و لذا ّحق ھیچ سوء استفاده بر اساس
خواسته ھای نفسانیِ خویش از این وضعیِت خویش ندارد
مثل اینست کھ کسی بخواھد آب و ھوا را بھ
دیگران بفروشد
کما اینکھ امروزه چنین تجارتی نیز پدید آمده است
علاوه بر این زن می داند که ھویت ذاتی
زنانگی او فقط در رابطۀ با مرد است کھ رخ می نماید
و قدر می یابد ولی زن حق ندارد که این قدر را قیمت
نهد زیرا این قیمت گذاری بتدریج او را از این قدر ساقط میکند

#شخصیت_جنسی_زنان
#شخصیت_جنسی_زن
#ویژگی_های_جنسی_زنان
#شناخت_جنسی_زن


Hashtags: #شخصیت #جنسی #زنان #رابطه #جنسی #زنان #مردانشناخت #جنسی #زن #ویژگی #های #جنسی #زن #هاهویت #جنسی #زنان

Autor ID: UCiRBSXMdWqeolOiE6m76SXg

Autor: عشق ، شفای همه درد ها (عشق , شهوت و رابطه جنسی!)

Por favor, preencha os campos obrigatórios.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.

%d blogueiros gostam disto: